Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 

 ПОГОДЖЕНО                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти, культури                  рішенням позачергової 5 сесії 

молоді та спорту Кунківської                             Кунківської сільської ради сільської ради                                                                       скликання від 16 квітня 2021р.

________________ Мехед М.М.

_________________ 2021 року

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

«КАЛИНОНЬКА» С. МІТЛИНЦІ

КУНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Кунка

 2021 р.

1.     ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.              ЗАКЛАД   ДОШКІЛЬНОЇ   ОСВІТИ   «КАЛИНОНЬКА»                        С. МІТЛИНЦІ КУНКІВСЬКОЇ   СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ    (далі – заклад  дошкільної  освіти) знаходиться у  комунальній власності  Кунківської  сільської    ради.

1.2.   Засновником закладу дошкільної освіти є Кунківська сільська рада

(далі – Засновник). Координацію діяльності  закладу здійснює Засновник через відділ освіти, культури, молоді та спорту Кунківської сільської ради (далі – Уповноважений орган) шляхом делегування повноважень.

1.3.   Засновник здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його

матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей відповідно до діючого законодавства України, делегованих повноважень органом управління освітою Кунківської сільської ради в межах кошторисних призначень.

1.4.   Заклад дошкільної освіти  не  відповідає  за  зобов’язаннями

Засновника. Заклад дошкільної освіти  несе  відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах коштів, що є в його  розпорядженні.

1.5.   Заклад дошкільної освіти  є юридичною особою, має самостійний

баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланк і є не прибутковою установою та не має на меті отримання прибутку.

1.6.   Заклад дошкільної освіти  у своїй діяльності підпорядкований

відділу освіти, культури, молоді та спорту Кунківської сільської ради, Засновнику.

1.7.   Найменування закладу дошкільної освіти:

повне українською мовою – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ   

«КАЛИНОНЬКА» С. МІТЛИНЦІ  КУНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

скорочене українською мовою – ЗДО «КАЛИНОНЬКА»  с. МІТЛИНЦІ.    

1.8.     Місцезнаходження закладу: вулиця Т.Г. Шевченка, 2, с. Мітлинці,

Гайсинський район, Вінницька області, 23720.

1.9.   Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією

України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти  (далі- Положення), іншими  нормативно- правовими актами, власним Статутом.

1.10.          Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення 

реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян  у нагляді, догляді та оздоровленні  дітей, створення умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетенції, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу.

 

 

1.11.          Діяльність закладу дошкільної освіти  направлена на реалізацію 

основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення  фізичного і психічного здоров’я  дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;  забезпечення соціальної адаптації  та готовності продовжувати  освіту.

1.12.          Заклад дошкільної освіти  самостійно приймає рішення і

здійснює діяльності в межах компетенції, передбаченої чинним      законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.13.          Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою,

суспільством і державою за:  

-          реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-         забезпечення  рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; 

-         дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази.

1.14.          Взаємовідносини між  закладом дошкільної освіти з юридичними 

і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між  ними.

 

2.     КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1.   Заклад дошкільної освіти розрахований на 20 місць.

2.2.   Групи комплектуються за різновіковими ознаками.

2.3.   У закладі дошкільної освіти функціонує одна різновікова група.

2.4.   Наповнюваність групи дітей становить 16 дітей.

2.5.   Заклад дошкільної освіти має групу з денним режимом перебування

дітей.

2.6.              Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником упродовж календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження, документа для встановлення батьківської плати (за потреби).

2.7.   За    дитиною   зберігається   місце  у  закладі   дошкільної   освіти

комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину,санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8.   Відрахування     дітей   із   закладу    дошкільної    освіти     може

здійснюватися:

-         за бажання батьків;

-         на   підставі   медичного   висновку   про  стан  здоров’я   дитини,   що

виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти цього типу.

2.9.          Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово із

зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш, як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу дошкільної освіти.

 

3.     РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1.   Заклад дошкільної освіти  працює за п’ятиденним  робочим тижнем

протягом 9-ти годин.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

3.2.   Щоденний графік роботи  закладу дошкільної освіти: з 08.00 год. До

17.00 год.

3.3.   Щоденний   графік   роботи   груп   закладу  дошкільної   освіти:

різновікова група з 08.00 год. до 17.00 год.

 

4.ОРГАНІЗАЦІЯ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  У  ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік  у закладі дошкільної освіти  починається 1 вересня і 

 закінчується 31 травням наступного року.

 З   1   червня   до   31   серпня   (оздоровчий період)   у   закладі   дошкільної               освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до  річного плану, який складається на навчальний рік та період        оздоровлення.

4.3. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.4. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно освітньої програми (програм) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку галузевим Міністерством.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється на основі заключеного  договору  з постачальником. Постачання продуктів здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних правил.

5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено триразове харчування.

5.3. Контроль за організацію та якістю харчування, вітамінізацію страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на керівника закладу дошкільної освіти.

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Медичне обслуговування дітей  закладу дошкільної освіти здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі  лікарською амбулаторією загальної практики сімейної медицини.

7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу  у закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного   віку,   керівник,   педагогічні працівники, помічник вихователя, батьки   або   особи,   які   їх   замінюють,  фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми  матеріального та морального заохочення: премія у розмірі посадового окладу, грамоти, подяки.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-         безпечні   та   нешкідливі   для   здоров’я    умови  утримання, розвитку,

виховання і навчання;

-         захист  від  будь-якої   інформації,  пропаганди  та   агітації,  що  завдає

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-         захисти від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю

дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-         здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-         обирати  і бути обраними до органів громадського самоврядування

закладу;

-         звертатися до відповідальних органів управління освітою з питань

розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-         брати участь у покращенні організації освітнього процесу

та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-         відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-         захищати   законні   інтереси   своїх   дітей  у   відповідних державних

органах і суді;

    Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

-         своєчасно   вносити  плату   за  харчування  дитини в заклад дошкільної

освіти у встановленому порядку;

-         своєчасно   повідомляти   заклад   дошкільної  освіти  про можливість

відсутності або хвороби дитини;

-         слідкувати за станом здоров’я  дитини;

-         інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти  приймається особа з високими моральними якостями, яка має педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію працівника; забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

-         на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

-         брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

-         на підвищення кваліфікації, участь у методичних обєднаннях, нарадах

тощо;

-         проводити      в      установленому      порядку      науково-досліду,

експериментальну, пошукову роботу;

-         вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-         на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-         об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-         на захист професійної честі та власної гідності;

-         інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.  Педагогічні працівники зобов’язані:

-         виконувати   Статут,   правила   внутрішнього   розпорядку,   умови

контракту чи трудового договору;

-         дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі,

поважати гідність дитини та її батьків;

-         забезпечувати   емоційний   комфорт,   захист  дитини від будь-яких

форм експлуатації та дій, яка шкодить її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-         брати   участь  у   роботі   педагогічної   ради  та   інших заходах,

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загально політичної культури;

-         виконувати накази та розпорядження керівника;

-         інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до заклад       

 дошкільної освіти директором.

7.10. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність

за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я  дитини згідно із законодавством.

7.11.  Працівники закладу дошкільної освіти у відповідність до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди раз на рік.

 7.12. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджено Міністерством освіти і науки України.

  7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.14. Керівник закладу дошкільної освіти підлягає атестації, яка здійснюється, як правило один раз на п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 

                  8. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснює Засновник через відділ освіти, культури, молоді та спорту Кунківської сільської ради шляхом делегування повноважень.    

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади сільським головою Кунківської сільської ради  з дотриманням чинного законодавства.

8.3. Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Керівник закладу дошкільної освіти:

-         відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-         здійснює керівництво і контроль за діяльність закладу дошкільної

освіти;

-         діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших

органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-         розпоряджується в установленому порядку майном і коштами

закладу дошкільної освіти і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-         приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу

дошкільної освіти;

-         видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

-         складає штатний розклад та затверджує його уповноваженим

органом;

-         контролює організацію харчування і медичного обслуговування

дітей;

-         затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку,

посадові інструкції працівників за погодженням  з профспілковим комітетом;

-         затверджує дотримання санітарно – гігієнічних, протипожежних

форм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-         контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-         підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи,

заохочує творчі пошуки, дослідно-експерементальну роботу педагогів;

-         організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх

замінюють;

-         щороку звітує про освітній процес, методичну і фінансово

господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

           8.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше, ніж один раз на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу дошкільної освіти не менше 1/3 від кількості працівників, батьків в закладі. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-         вносять пропозиції про зміни і доповнення до Статуту;

-         обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

-         заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-         розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

-         затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.

 

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1 Майно закладу дошкільної освіти є комунальною власністю Кунківської сільської ради.

9.2. Майно закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельну ділянку, де розміщується спортивний та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарчі будівлі, комунікації, інвентар, обладнання та інше.

9.3. Майно, закріплене за закладом дошкільної освіти, належить йому на правах оперативного управління відповідно до вимог чинного законодавства.

9.4.               Відділ освіти, культури, молоді та спорту Кунківської сільської ради має право, за відповідним клопотанням закладу дошкільної освіти, здійснювати всі дії, пов'язані з володінням і користуванням основними фондами закладу дошкільної освіти, а також здійснювати передачу в оренду та списання основних фондів згідно законодавством України та за погодженням з виконавчим комітетом Кунківської сільської  ради.

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1.          Фінансування закладу здійснюється уповноваженим органом відповідно до законодавства.

10.2.      Джерелами формування кошторису закладу є:

-         кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами

фінансування загальної дошкільної освіти;

-         кошти фізичних, юридичних осіб;

-         кошти, отримані за надання платних послуг;

-         благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

-         доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання.

10.3.      Доходи (прибутки) закладу  використовуються виключно для

фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

10.4.      Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може розподілятися

серед засновників, працівників закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

10.5.       Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником має    

право:

-         придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-         отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або

фізичних осіб;

-         здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним

та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.6. Статистична звітність форма №85 про діяльність закладу 

дошкільної освіти  здійснюється відповідно до законодавства.

10.7. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів, галузевого Міністерства та Кунківської сільської ради.

10.8.          За рішенням засновника бухгалтерський облік  здійснюється через Комунальну установу “Централізована бухгалтерія закладів освіти Кунківської сільської ради.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1.Основною формою контролю  за діяльністю закладу дошкільної освіти є державний нагляд у сфері дошкільної освіти, який здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”.

11.2. Контроль за дотриманням закладу дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється уповноваженим органом, виконавчим комітетом Кунківської сільської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом встановлюється засновником закладу дошкільної освіти.

       

12.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

12.1.          Припинення діяльності закладу дошкільної освіти здійснюється

Шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення), ліквідації чи перепрофілювання (зміну типу) відповідно до чинного законодавства.

12.2.          Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу дошкільної освіти здійснюється за рішенням його Засновника або за рішенням суду.

12.3.          У разі реорганізації закладу дошкільної освіти вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

 

 

                                            

                                             Сільський  голова                                          Безбах В.В.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

    Всі новини

    Контакти

    Адреса: с.Мітлинці Гайсинського району Вінницької області.

    Тел.: +380933764948

    Email: dnzmitlynci@ukr.net