Прозорість та інформаційна відкритість закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 21сесії 6 скликання

Від 09.09.2013 року

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти

Гайсинської районної

державної адміністрації

___________Г.І.Боровий   

«___» ___________ 20__р.

 

 

СТАТУТ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КАЛИНОНЬКА» С.МІТЛИНЦІ ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ

 ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

с.Мітлинці

 

                                     

                    І. Загальні положення

 

1.1.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  «КАЛИНОНЬКА» С.МІТЛИНЦІ ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі ДНЗ «Калинонька») набуває статусу юридичної особи з дня його державного реєстру.

1.2. Статут  ДНЗ «Калинонька» затверджено на підставі рішення    21 сесії  VІ  скликання Мітлинецької сільської ради від 09. 09.2013р.

1.3.Юридична адреса дошкільного закладу: 23720 Вінницька область Гайсинський район с. Мітлинці, вул. Т.Г.Шевченка 2.

1.4.Засновником ДНЗ «Калинонька»  є  Мітлинецька сільська рада.

Засновник здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5.ДНЗ «Калинонька» в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.6. Повна назва юридичної особи українською мовою –дошкільний навчальний заклад «Калинонька» с..Мітлинці Гайсинського району Вінницької області. Скорочена назва українською мовою ДНЗ «Калинонька»

1.7.Головною метою ДНЗ «Калинонька»  є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровлення дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1 .8.Діяльність ДНЗ «Калинонька» направлена на:

-         реалізацію основних завдань дошкільної освіти;

-         збереження та зміцнення фізичного психічного здоров’я дітей;

-         формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

-         забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.9.ДНЗ «Калинонька» несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту"; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; дотримання рівня дошкільної освіти та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і

фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.11. ДНЗ «Калинонька» набуває статуту юридичної особи з дня його державної реєстрації.

 

 

                                                                           1

         2. Комплектування ДНЗ «Калинонька»

 

2.1.Порядок комплектування ДНЗ «Калинонька» визначається засновником

Для зарахування дитини в дошкільний навчальний заклад необхідно пред’явити:

- медичну довідку про стан здоров’я;

- свідоцтво про народження дитини;

- заяву батьків.

2.2 У  ДНЗ «Калинонька» функціонує  група  загального розвитку.

2.3 ДНЗ  «Калинонька» має одну група, з денним режимом перебуванням дітей.

2.4. Кількість дітей в групі – 20 дітей.

2.5.За дитиною зберігається місце у ДНЗ «Калинонька» у разі її хвороби, карантину, санітарного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також  75 днів у літній період.

2.6.Із врахуванням місцевих умов засновник може вносити необхідні зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця в ДНЗ «Калинонька»

2.7. Відрахування дітей з ДНЗ «Калинонька» може здійснюватись на підставі медичної  довідки про стан здоров’я дитини, за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють, кили дитина без поважних причин не відвідує ДНЗ «Калинонька» біля місяця, у разі невнесення плати за утримання дитини після встановленого терміну.

2.8. Дітей зараховують до ДНЗ  «Калинонька» з 3 років.

 

 

3. Режим роботи ДНЗ «Калинонька»

 

3.1.  ДНЗ «Калинонька»  працює за 5-ти денним робочим тижнем протягом 9-ти годин.

3.2.  Вихідні дні - субота, неділя та святкові дні тощо.

3.3.  Порядок та закінчення роботи: з 8.00до 17.00 годин.

 

               

4. Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ «Калинонька».

 

4.1. Навчальний рік у ДНЗ «Калинонька»  починається 1 вересня і
закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у ДНЗ «Калинонька»  проводиться оздоровлення дітей.

4.2.Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік, та період оздоровлення

4.3.План роботи ДНЗ «Калинонька» затверджується керівником дошкільного  

закладу і погоджується начальником відділу освіти Гайсинської" районної державної  адміністрації.

4.4Навчально-виховний процес у ДНЗ «Калинонька»  здійснюється відповідно до програми «Я Світі.» , рекомендованою Міністерством освіти та науки молоді та спорту України. У ДНЗ «Калинонька» визначена українська мова навчання та виховання дітей.                                                               2

4.5.ВДНЗ  «Калинонька» визначена українська мова навчання дітей.

4.6. ДНЗ «Калинонька» організовує освітній процес за екологічним напрямком.

4.7.ДНЗ «Калинонька» не надає додаткових освітніх послуг.

 

 

      5. Організація харчування дітей

 

5.1. В ДНЗ «Калинонька» здійснюється триразове харчування дітей.

5.2. Керівник ДНЗ « Калинонька» веде контроль за організацією та якістю харчування, санітарним  станом харчоблоку, правильність зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів.

 

 

      6. Медичне обслуговування 

 

6.1Медичне обслуговування дітей в ДНЗ «Калинонька» здійснюється місцевим фельдшером та медичною сестрою на підставі усної домовленості фельдшерсько-акушерського пункту с. Мітлинці.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком.

 

 

 

      7. Учасники навчально-виховного процесу.

 

7.1 Учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ «Калинонька» є:

- діти дошкільного віку;

- керівник;

- педагогічний працівник;

- батьки (особи, які їх замінюють);

- помічник вихователя.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає моральної

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.3.Права батьків, або осіб що їх замінюють:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

                                                                                 3

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріальної бази закладу;

- захищати в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних та судових органах законні інтереси своїх дітей;заслуховувати звіти завідувача вихователя ДНЗ «Калинонька» про роботу у виховній групі.

Батьки,або особи що їх замінюють,зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за утримання дитини в ДНЗ «Калинонька» у встановленому порядку;

- своєчасно сповіщати ДНЗ «Калинонька» про можливу відсутність   або хворобу дитини;

-  слідкування за станом здоров’я дитини;

Інші права,що не суперечать законодавству України.

7.4.  На посаду педагогічного працівника ДНЗ «Калинонька» приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи а також фізичний та психічний стан, якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.5.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законом України «Про освіту», Про дошкільну освіту, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.6.Педагогічними працівниками ДНЗ «Калинонька» можуть бути особи із високими моральними якостями,які мають відповідну педагогічну освіту,фізичний стан, який дає змогу виконувати покладені на педагогів функції, педагогічні працівники  звільняються з посади завідувачем.

7.7.Педагогічний працівник має право:

- вільний вибір, розробку та застосування методик навчання і виховання дітей;

- участь у методичних об’єднаннях, нарадах;

- на захист професійної честі та гідності;

- дострокову, чергову атестацію на отримання відповідної категорії,дошкільного закладу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- проводити у встановленому порядку пошукову, експериментальну роботу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян,

діяльність яких не заборонена законодавством;

- інші права,що не суперечать законодавству України.

7.8 Працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність батьків та дітей;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.                  4

7.8 Працівники ДНЗ «Калинонька» несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

7.9.Працівники зобов’язані своєчасно проходити медогляд.

7.10.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу та звільняються завідувачем ДНЗ «Калинонька»

7.11.Форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу:

- преміювання;

- грамоти відділу освіти, обласного управління Міністерства освіти та науки молоді та спорту України.

7.12. Педагогічні працівники, ДНЗ «Калинонька» підлягають атестації , яка здійснюється, як правило. Один  раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників Украйни, затвердженого Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують  статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ «Калинонька», не виконують посадових обов’язків або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

8. Управління ДНЗ «Калинонька».

 

8.1. Управління ДНЗ «Калинонька» здійснюється Мітлинецьким сільським  виконавчим комітетом. Методичне керівництво дошкільним закладом здійснюється районним відділом освіти. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з дотриманням чинного законодавства відділом освіти.

8.2.Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ «Калинонька» здійснює його завідуючий. Який призначається і звільнюється з посади органом управління освітою Гайсинської райдержадміністрації.

8.3. Завідувач ДНЗ  «Калинонька»

 - несе відповідальність за організацію діяльності закладу;

 -  забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;

 -  діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах , установах, організаціях;

- приймає,на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ «Калинонька»»

- у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, контролює їх виконання;

 - контролює організацію харчування;

 - затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

 - забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших умов щодо життя і здоров’я  дітей.

 8.4. Органом  самоврядування ДНЗ «Калинонька»  є загальні збори членів трудового колективу закладу та батьків. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.                                                5

Загальні збори:

 - обирають раду ДНЗ «Калинонька», її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіти завідувача, голови ради ДНЗ  «Калинонька» про їх роботу, дають їм оцінку таємним голосуванням;

- затверджують основні напрями удосконалення роботи і розвитку ДНЗ

«Калинонька».

   

 

 

       9  Майно ДНЗ «Калинонька».

 

9.1. Відповідно до рішення виконавчого комітету сільської Ради ДНЗ «Калинонька» має земельну ділянку площею  0.50 га, де розміщені спортивні та ігрові майданчики, господарські будівлі.

 

 

 

10. Фінансово - господарська діяльність ДНЗ «Калинонька».

 

10.1.  Джерелом фінансування дошкільного закладу є кошти:

 - місцевого бюджету, що надходять у розмірі передбаченого нормативами фінансування.

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження,не заборонені чинним законодавством

10.2.  ДНЗ «Калинонька»  за погодженням із засновником має право:

- придбати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси;

- користуватися послугами будь-якого підприємства,установи,організації або приватних осіб;

- здавати в оренду приміщення (без права викупу),за погодженням із засновником;

-ДНЗ «Калинонька» користується приміщенням,обладнанням, відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним

законодавством «Положенням про дошкільний навчальний заклад України», установчими документами.

 

10.3.ДНЗ «Калинонька» звітує у районне статистичне управління та районний відділ освіти    про діяльність дошкільного закладу.

10.4.ДНЗ «Калинонька» одержує матеріальні ресурси та продукти харчування у централізованому порядку.

 

 

 

 

                                                                    6

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу.

 

11.1.Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є

державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2.Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади Мітлинецької сільської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу                 Тихонюк Валентина Володимирівна

 

Сільський голова                 Кравчук Андрій Іванович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ                                ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управлінняосвіти,    Директор (завідувач)

фізичноїкультури                          дошкільного навчального

           та спорту                                           закладу «Калинонька»

Гайсинської  РДА                                   с.Мітлинці

____________ В.М. Шрамко                _________  В.В.Тихонюк

«___» _________ 2017р                       .«___»                      _________ 2017р.

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

дошкільногонавчального закладу «Калинонька» с. Мітлинці

на 2017-2018 навчальнийрік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1.Аналізроботи за минулийрік, завдання на 2017-2018 навчальнийрік

Дошкільний навчальний заклад «Калинонка» знаходиться за адресою

 с.Мітлинці вул. Т.Г.Шевченко 2.

ДНЗ «Калинонька»  заклад загального типу, розрахований на 20 місць. У 2016-201навчальномуроціфункціонувала 1 різновіковагрупа, в якійвиховувалося 12 дітей.

За штатнимрозписом у дошкільномузакладіпрацює5працівників. З них 2 педагоги, 3 особи обслуговуючого персоналу.

Ускладіпедагогічногоколективу:  директор (завідувач) Тихонюк В.В., педагогічний стаж –29років; вихователь Шевчук М.М., педагогічний стаж –13років.

За минулий рік на курсах ВКНЗ «ВАНО» м.Вінниця покращили свою фахову майстерність 2 педагоги,які у квітні 2017 року пройшли атестацію. За результатами атестації вихователя підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»; директора (завідувача) -  відповідає займаній посаді керівника дошкільного навчального закладу.

Підвищеннюпрофесійноїкомпетентностіпедагогів та результативностіосвітньо-виховноїроботи з дітьмидошкільноговікусприяла активна участь педагогів ДНЗ в районнихметодичних заходах.

Педагоги систематично відвідували методичні об’єднання, семінари, майстер-класи, проведені на базі  дошкільних закладів району.

На базі  дошкільного навчального закладу 17.11.2016 року було організовано  і проведено  районне методичне об’єднання для вихователів різновікових груп за темою  «Організація освітньо-виховного процесу в різновіковій групі»  на якій розглядалися питання:

1.     Організація навчально-пізнавальної діяльності дітей різновікових груп на заняттях.

2.      Рекомендації щодо планування  на занять  у різновікових групах.

Практично . Інтегроване заняття з пріоритетом логіко-математичних завдань  «У затишній рукавичці ».  

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу, були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичнівидання.

Керуючисьосновнимиположеннями «Національноїдоктринирозвиткуосвіти в Україні», Законом України «Про дошкільнуосвіту», «Положеннямпро дошкільнийнавчальний заклад», - Базовим компонентом дошкільноїосвіти та виконуючизавдання на 2016-2017навчальнийрікколективдошкільного закладу пліднопрацював над  вирішенням наступних  завдань:

1.     Виховання патріотичних почуттів на основі творів   В.О.Сухомлинського.

2.      Формування особистості дитини засобами екологічної та трудової діяльності

Упродовж року здійснюваласьналежна робота методичного кабінету: оформлено папку «Оздоровчі технології» в якійзібранопрактичнийматеріал для вихователя, зокремакомплексивправранкової, пальчиковоїгімнастики, формироботи з батьками щодопрофілактикисколіозу, плоскостопості.

Пріоритетнийнапрямокдіяльності ДНЗ - екологічний Упродовжминулогонавчального року  в закладі освітньо-виховнийпроцесздійснювався за освітньою програмоюдлядітейвіддвох до семи років «Дитина» відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, активно впроваджуючипедагогічніідеї В. Сухомлинського («Виховання патріотичних  почуттів  у  дошкільників»).

Практичним кроком  у розв’язанні річного плану стало поповнення пізнавально–інтелектуальних центрів груп новими посібниками на розвиток розумових здібностей із різних розділів програми. Треба зазначити, що підвищився рівнь естетичного оформлення та рівень якості виготовлених посібників, педагоги дотримуються вимог щодоваріативності їх використання. Поновлено ігри «Магазин», «Зоопарк», «Ферма», розпочато  роботу по оформленню міні-музею «Насіння» та міні-музею  «До нас Казка завітала».

 Для батьків  оформлено інформаційний стенд, де було зосереджено інформацію  «Пожежна безпека  під час проведення новорічних свят», «Наше харчування» тощо: матеріали  постійно поновлювались.

Протягом вересня - жовтня, з метою активного впровадження  педагогічного досвідуВ.Сухомлинського: виготовлено  папку ширму  «В.Сухомлинський. Життєвий і творчий шлях видатного педагога». Спільно з дітьми оформлено художні книжки  використовуючи матеріали із збірки «Я розповім вам казку… Філософія для дітей», «Квітка сонця».

 Впровадження інновацій за методикою Л.Шелестової «Розвивальне читання» сприяло високому рівню знань дітей  з розділу програми «Мовлення дитини».  Розпочато роботу по впровадженню методики Л.Шульги «Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва», досвід А.С.Дідицької вихователя ДНЗ № 2 м. Гайсин щодо нетрадиційніих методів малювання, Безпалько Л.В. «Техніки роботи з папером», Чорної Н.М. «Формування екологічної культури дошкільників», Усенко Л.В. «Нетрадиційна робота з казкою» оздоровчі технології «Кольоротерапія»,  «Казкатерапія», «Піскотерапія»,  «Гімнастика пробудження», «Фізкультхвилинки» тощо.

Надвирішеннямпитаннязбереження та охоронижиття і здоров’ядітейдошкільноговікуколективпрацювавпостійно. З метою покращенняроботи з фізичногорозвиткубулопоновлено атрибути до рухливих ігор.

На достатньому рівні проводились спортивні свята та розваги, піші переходи, Дні здоров’я. Однак, зважаючи на особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми різновікової групи, педагогу необхідно здійснювати індивідуальний підхід для виконання основних рухів, враховуючи вік та фізичний стан вихованців.

На допомогувихователевісплановано та проведенобесіди, консультації,педагогічні посиденьки.

У квітні 2017року було проведено тематичневивчення стану роботи з дітьми: «Створення умов для розвиткузображувальнихнавичокдітейдошкільноговіку назаняттях з образотворчогомистецтва»,використовуючиспостереження за діяльністювихователя, дітей та бесіди з ними, перегляду занять. Результат вивчення зазначено у довідці та наказі.

Аналізуючинавчально-розвивальнідосягненнядітей за розділом «Образотворча майстерня», виявленопевнінедоліки, а саме:

-                      певні труднощі  в  організації вихователем заняття з образотворчого мистецтва в різновіковій групі, не достатньо використовуються  інноваційні технології

Важливимзавданнямдошкільного закладу є набуттядітьми старшого віку  відповідних компетентностей, які сприятимуть безболісні адаптації до навчання в школі. Це - психологічна, фізична, розумова і моральна готовністьдошкільнятсприйматишкільненавантаження.  Директором (завідувачем) закладу проведено обстеженнядітей старшого дошкільноговіку, їхготовність до навчання в школі.Буловстановлено, щодітимаютьналежніпотенційніможливості в галузірозвиткупізнавальнихпроцесів, сформованінавичкинавчальноїдіяльності. Більшістьвихованцівуміютьслухативказівкидорослого, контролювати себе, оцінюватисвоївідповіді, орієнтуються в просторі, часітощо.

За результатами перевірки підготовки дітей старшої групи до школи встановлено що 31 % дітей мають високий рівень знань,52% дітей достатній, 17% дітей  середній, 0% дітей низького рівня.

Спостереження за педагогічним процесом, співбесіди з вихователем, дошкільнятами, перегляди занять, інших форм роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що у дітей на достатньому рівні сформовані логіко-математична та мовленнєво-інтелектуальна компетентність..

Впроваджуючи в практику інноваційнітехнології в роботі з дітьми, педагоги проводятькомплексні, тематичні, інтегровані, комбінованізаняття в залежностівідосновнихнапрямківпрограми, щозабезпечуєналежнупродуктивність та діяльністьдітей.

Під час таких занять діти розкуті та емоційні, сприймають і вирішують різні пізнавальні завдання, активно відповідають на запитання і можуть самостійно робити висновки, висловлювати свої судження, краще та швидше сприймати інформацію.

Протягомнавчального року в закладіпроводилась систематична робота з батьками. Порядізтрадиційною системою відкритихпоказів свят, розваг, занять, простежуваласьтенденція до використання таких форм роботи, як участьбатьків у виставках, спортивнихсвятах. На зборахвисвітлювалась робота колективу, розглядалисьпитанняхарчування, проблема захворюваностідітей.

Більшість батьків вихованців відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів з дітьми та їх ставлення, позитивно оцінюють результати навчально-виховного процесу.

Належне місце в роботі дошкільного закладу займає співпраця з СЗШ I- III ступенів с. Мітлинці. Одним із чинників досягнення достатніх результатів у освітній роботі були традиційні взаємовідвідування уроків у 1 класі школи (учитель Максименко Н.Ф.) та занять у старшій групі закладу.Зусиллямипедагогівшколи та дошкільного закладу булиорганізованітакі заходи, як: свято Першогодзвоника, свято Миколая,Новорічні свята.

Екскурсії до школи, бібліотеки, стадіону сприяютьпозитивнійадаптації старших дошкільників до школи. Проводились зустрічівчителів, вихователя з батьками дітей старшого дошкільноговіку, уходіякихздійснюваласьпросвітницька робота з членами родин щодоосвітньо-виховноїдіяльності з дошкільниками в умовах садка, школи та сім’ї.

Традиційновиховательвідвідала уроки в першомукласі, вчитель - заняття, прогулянки, свята та іншірежимнімоменти.

Харчування в ДНЗ здійснювалосьвідповідно до ст.35 Закону України «Про дошкільнуосвіту», п.25 Положення про дошкільнийнавчальний заклад, постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 22.11.2004 року №1581 «Про затвердження норм харчуваннядітей у дошкільномунавчальномузакладі».

Виконання норм харчування за 2016-2017рік становило 72 %. Середня вартість харчування 18 гривень 15 копійок. Батьківська плата становить 7 гривень 25 копійок. Споживання м’яса 59 %,  масла 86 %, сиру твердого 90%, яєць -63 %,  хлібу – 73 %, круп, бобових – 100%.

Таким чином, аналіз роботи за 2016-2017 рік показав, щообраніформи і методи, зусиллявсьогоколективу позитивно впливають на результативністьроботипедагогів та досягненнядітей. Роботу педагогічногоколективу за минулийнавчальнийрікоцінено як  задовільну. Покращено матеріально– технічну базу дошкільного навчального  закладу за сприяння райдержадміністрації було придбано: ігрові осередки (кухня, природничий осередок) ; спортивне обладнання(дуги, скакалки, ребристу дошку тощо) інтерактивну дошку, мольберти, халати, канцелярські товари, миючі засоби.

Основнимипитаннями, що треба вирішувати у наступномунавчальномуроці є:

Створенняфундаменту успішності дитини в умовах нової української школи;

Збалансування напрямів розвитку цілісної особистості дитини;

   Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу спрямовує свою діяльність у наступному навчальному році на такі основні завдання:

Задляякісногорозв’язанняпроблемивизначеноосновнізавдання.

1.                Формування здорового  способу  життя бережливого ставлення  кожної  дитини до власного життя.

2.                Створення  умов для розвитку  сенсорно-пізнавальних  здібностей дітей.

 

Цільові пріоритети дошкільного навчального закладу основні питання на 2017-2018 н.р. відповідно до «Концепції розвитку Мітлинецького дошкільного закладу «Калинонька» на 2013-2018 роки»

1.Духовне виховання дошкільнят.

2.Особистістно-зорієнтований підхід у освітньо-виховній роботі.

3.Краєзнавчо-туристична діяльність.


Розділ  ІІ. Методична  робота з кадрами

 

 

з/п

 

Зміст роботи

 

Дата

 

Відповідальні

 

Примітка

 

1

 

3 метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

 

-       забезпечити участь педагогів у роботі районних семінарів, методоб’єднань для вихователів  різновікових груп, майстер- класів;

 

-       здійснювати ознайомлення педагога з новинками науково-методичної літератури, фаховими виданнями

 

Протягом

 

року

 

 Директор (завідувач),

 

вихователь

 

 

2.

 

3 метою самоосвіти педагога опрацювати педагогічну літературу, методичні посібники, що відповідають змісту Базового компоненту та програми «Дитина»

 

вересень -

 

жовтень

 

 Директор (завідувач),

 

вихователь

 

 

3

 

3 метою підвищення фахової майстерності педагогів опрацювати шляхом  самоосвіти   з художньо – естетичного розвитку на тему: «Методика розвитку творчих  здібностей на заняттях з малювання.   Л.Шульга»

 

постійно

 

вихователь

 

 

4

Стимулювати вихователя до оволодіння сучасними інформаційними технологіями, широкого використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі

 

 

постійно

 

Директор (завідувач)

 

 

5

Ознайомлення вихователя з інноваційною технологіє Л.Шульги«Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва»,    та  продовжити працювати за методикою розвивальною  читання 

Л. Шелеcтової«Вчимося читати». 

 

Упродовж року

Директор (завідувач)

 

вихователь

 

Консультації для вихователя

1.

Щоб країна пишалася нами

Вересень

Директор (завідувач)

 

2.

Здоров’язбережувальне середовище:

яким воно має бути

Жовтень

Директор (завідувач)

 

3.

«Дітям про їхні  права»

Листопад

Директор (завідувач)

 

4.

«Розвиток мовлення  засобами художньої літератури»

Грудень

Директор (завідувач)

 

5.

Моральне виховання ( у фокусі успішна соціалізація)

Січень

Директор (завідувач)

 

6.

Виховання духовності  через  казки

В. Сухомлинського

Лютий

Директор (завідувач)

 

7.

В іграх об’єкти природи ми пізнаємо сьогодні

 Березень

Директор (завідувач)

 

8.

Застосування к вестової технології на занятті  з математики

Квітень

Директор (завідувач)

 

9.

Як створити позитивний мікроклімату різновіковій групі

Травень

Директор (завідувач)

 

Самоосвіта

 

Розвиток творчих здібностей на занятях з малювання за методикою Л. Шульги

Протягом року

вихователь

 

Педагогічні години

І.

«Про основні  напрямки роботи  ДНЗ  у  2017 – 2018н.р.»

1.     Підсумки роботи педагогічного колективу за 2016 – 2017н.р.

2.     Обговорення та  затвердження  плану роботи на 2017- 2018н.р.

31.08.2017.

Директор (завідувач)

 

ІІ.

Безпека  життєдіяльності і зміцнення здоров’я  дітей  дошкільного віку в сучасних  умовах»

1.     Формування здорового способу  життя, екологічної  культури,моральних  і фізичних  якостей відповідно до  освітньої програми  для дітей « Дитина»

2.     Інноваційні  підходи до  оздоровчої роботи  з дітьми ( з досвіду роботи вихователя)

Грудень 2017р.

Директор (завідувач)

 вихователь

 

ІІІ.

Формування логіко – математичних здібностей дітей

1.      Сучасні підходи  щодо логіко – математичного  розвитку дошкільнят.

2.     Ігрова діяльність   у розвитку  логіко – математичних здібностей дошкільників

Березень 2017р.

Директор (завідувач)

 вихователь

 

Відкритті покази, відвідування

 

1.

День відкритих дверей

«Шевченківські дні»

 

березень

 

Директор

(завідувач)

 

вихователь

 

2.

Відкритий показ заняття за методикою розвивальною  читання  Л. Шелеcтової «Вчимося читати» -   «Ознайомлення з буквою»(для педагогів та батьків)

жовтень

Директор

(завідувач)

вихователь

 

               


Розділ III. Робота методичного кабінету

 

 

п/п

 

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Відповідальні

 

Примітка

 

1.

Організувати постійно  діючі виставки: «Новини   методичної  літератури»

«Перспективний педагогічний досвід району»

 

 

Вересень - травень

Директор

 

(завідувач)

 

 

2

Поповнити кабінет добіркою матеріалів з художньо-естетичного розвитку

 

 

Лютий

 

вихователь

 

 

3.

Поповнити матеріалом розвиваючі ігрові осередки

 

 

Вересень

 

вихователь

 

 

4.

Осучаснити куточок для сюжетно- рольових ігор

 

Січень

 

Директор (завідувач)

 

 

5.

Організувати виставку дитячих робіт «Барви осені»

«Зима чарівниця»

«Моя  Україна  - батьківщина Єдина»

 

 

вересень

Січень

 

квітень

Вихователь

 

 

 

 

 

6.

 

Розробити та  підготувати сценарій свят, розваг театралізованої діяльності

 

Протягом року

 

 

вихователь

 

7

Рік Японії в Україні

Тиждень японської казки

Фотовиставка японської іграшки

лютий

Директор (завідувач)

вихователь

 

 

8

Систематизувати матеріали до фестивалю  ранкової зарядки

«Рух за-ради здоров'я»

 

вересень

Директор (завідувач)

вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Організаційно-педагогічна робота

 

 

 

п/п

 

Зміст роботи

 

Дата

 

Відповідальні

 

Примітка

 

Загальні заходи для дітей

 

1

 

Організувати конкурс дитячих виробів та дитячих малюнків

 

Постійно діюча

 

Вихователь

 

2

 

Організувати роботу консультпункту для дітей, неохоплених дошкільною освітою, та їх батьків

 

упродовж

 

року

 

Вихователь

 

 

3

 

Проведення екскурсій для дітей різновікової  групи до школи:

 

-                     на свято першого дзвоника;

 

-                     на останній дзвінок;

 

-                     ознайомлення дітей різновікової групи з будівлею та територією школи;

 

-                     до бібліотеки;

 

-                     на спортивний майданчик

 

упродовж

 

року

Директор (завідувач)

 

Вихователь

 

 

 

4.

Організувати спільні свята «Півстоліття по доріжці крокують в садок ніжки»

 «Зима чарівниця»

 

«День матері»

 

 

вересень

грудень

 

травень

Директор (завідувач)

вихователь

 

 

Робота з батьками

1.

Консультації для батьків:

 

 

 

 

-«Адаптація дитини до  дитячого садка»;

 

вересень

Директор

 

(завідувач),

 

 

 

-   «Трудові доручення вдома і в дитячому садку»

жовтень

вихователь

 

 

-   «Як зберегти здоров’я дитини»

листопад

Директор

 

(завідувач),

 

 

 

-Один вдома»

грудень

вихователь

 

 

-   «Покарання для   дитини»

січень

вихователь

 

 

-   «Здоров’я дитини – багатство країни»

лютий

вихователь

 

 

-   «Заповіді батьківства»

березень

вихователь

 

 

-   «Соціальна  готовність дитини  до навчання в школі»

травень

вихователь

 

 

2.

 

Батьківські збори:

1.Щасливий той, хто щасливий вдома

1.1.Сімейні традиції .

 

вересень

 

Директор

 

(завідувач)

 

вихователь

 

 

Їхня роль увихованнідітей.

1.2 Ситуативний практикум.

1.3.Рекомендації для батьків.

1.4 Вибори батьківського комітету1.5Запобігання загибелі і травмування дітей  з визначенням шляхів поліпшення засвоєння дітьми норм безпечної поведінки в побуті та під час навчально-виховного процесу

 

 

 

 

2.Безпека на кожний день

2.1 Як навчити  дитину безпечній поведінці

2.2.Ситуативний практикум і обмін досвідом сімейного виховання.

2.3 Поштова скринька «Запитуйте -  відповідаємо»

травень

Директор

(завідувач)

вихователь

 

 

Співпраця зі школою

 

1.

Укласти угоду про співпрацю між дошкільним навчальним закладом «Калинонька» та СЗШІ-ІІІ ст.

 

 с Мітлинці

 

вересень

Директор

 

(завідувач)

 

 

 

2.

 

Організувати взаємовідвідування вихователем уроків у 1 класі та занять з дітьми  дошкільного віку вчителями початкової ланки

листопад

 

травень

Директор

 

(завідувач),

 

вихователь

 

вчителі

 

 

3.

 

Організувати зустріч з учителями початкових класів «Ознайомлення з програмами за якими працюють ДНЗ та СЗШ»

 

січень

 

Вихователь

 

вчителі

 

 

5.

 

Залучати школярів до участі у святах та розвагах

 

Згідно з планом свят та розваг

 

Директор (завідувач)

 

вихователь

 

 

6.

Спільна виставка дитячих робіт. «Моя Україна -  батьківщина єдина»

 

 

вчителі Вихователь

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

п/п

Зміст роботи

Дата

Форма

узагальнення

Відповідальні

 

Підсумковий контроль

1.

 

Готовність ДНЗ до нового навчального року

 

вересень

 

наказ

 

Директор (завідувач)

 

Тематичне вивчення

 

3.

 

Створення  умов для розвитку  сенсорно-пізнавальних  здібностей дітей

 

листопад

 

довідка,

 

наказ

 

Директор (завідувач)

 

Оперативний контроль

 

4.

 

Сформованість культурно  -  гігієнічних  навичок у дітей різновікової  групи

 

упродовж

 

року

 

картка

 

аналізу

 

Директор (завідувач)

 

5.

 

Рухова активність  дітей у режимі дня

 

упродовж

 

року

 

діловий

 

щоденник

 

Директор (завідувач)

6.

 

Стан ігрової діяльності в групі

 

упродовж

 

року

 

картка

 

аналізу

 

Директор (завідувач)

 

7.

 

Ефективність ранкової  гімнастики та  вправ після денного сну

 

упродовж

 

дня

Картка

 

аналіз

 

Директор (завідувач)

 

8.

 

Форми  роботи  з дітьми напередодні  свят

 

упродовж

 

року

 

діловий

 

щоденник

 

Директор (завідувач)

9.

Система роботи в куточку природи з дітьми

 

упродовж

 

року

Картка

 

аналіз

 

Директор (завідувач)

10.

Оцінка звукової культури та  граматичної будови мовлення дітей відповідно  до віку

 

упродовж

 

року

Картка

 

аналіз

 

Директор (завідувач)

11.

Аналіз навичок ліплення у дітей відповідно до вимог програми

 

упродовж

 

року

Картка

 

аналіз

 

Директор (завідувач)

 

 

 

 

 

VI. Адміністративно-господарськадіяльність

 

 

п/п

 

Зміст роботи

 

Термін

 

виконання

 

Відповідальний

 

Примітка

 

Створення розвивального життєвого простору дитини

 

 

1

 

Спланувати перелік ремонтних робіт

 

вересень

 

Директор (завідувач)

 

 

2

 

Своєчасно ремонтувати меблі та м’який інвентар

 

постійно

 

Директор (завідувач)

 

 

3

Підготувати документацію на проведення  списання  й інвентаризації

жовтень

 

Директор (завідувач)

 

 

4

Придбати пісок для ігрового  майданчика

березень

 

Директор (завідувач)

 

 

5

 

Забезпечувати ДНЗ необхідною кількістю миючих і дезінфікуючих засобів

 

постійно

 

 Директор (завідувач)

 

 

6

 

Виконувати вимоги  розпоряджень пожежної інспекції

 

Постійно

 

Директор (завідувач)

 

 

7

Оформлення клумб території ДНЗ

Упродовж року

 

Директор (завідувач)

 

 

8

З метою покращення матеріально  - технічної бази закладу  придбати:

-ігрові осередки перукарня,

 - СХД;

- Театр на магнітах

Упродовж року

 

Директор (завідувач)

 

 

Загальні збори колективу, виробничі наради

 

1

Затвердження плану роботи закладу на 2017- 2018н.р.

 

вересень

 

Директор (завідувач)

 

2

Звіт  про  роботу завідувача  у 2017-2018 навчальному  році

червень

Директор (завідувач)

 

 

3

: Виробничанарада

1.Готовність ДНЗ до нового навчального року

2.Проведенняремонтнихробітприміщень закладу.

3.Обладнання групп ДНЗ

4 Взаємодія ДНЗ іззагальноосвітніминавчальними закладами, сім’єю та громадськістю.

Виробничанарада:

1 Стан харчуваннядітей.

2.Кульнурно гігієнічнінавички.

3 Дотриманнясанітарно-гігієнічних норм у ДНЗ

Виробничанарада:

1 Стан фізкультурно-оздоровчоїроботиз дітьми.

2. Станроботи з профі лактикидитячого травматизму, охоронижиття та здоров’ядітей.

3.Дотримання режимівпрогулянок та провітрювання.

Виробничанарада:

1 Виконаннярічного плану роботи закладу за навчальнийрік та оздоровчийперіод.

2.Забезпечення літньогооздоровленнядітей.

3 Природно-методичне  та навчально – виховнезабезпечення

4. Готовність ДНЗ до новогонавчального року;

виконання річного плану роботи закладу за навчальний рік

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор (завідувач)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор (завідувач)

 

 

Інструктажі

 

1

 

Опрацювання та вивчення посадових інструкцій; правил внутрішнього розпорядку; правил пожежної безпеки, правил цивільної оборони

 

За терміном

Директор (завідувач)

 

 

2

 

Провести інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності (вступний, первинний на робочому місці, повторний, цільовий, позаплановий)

 

За планом та за потреби

Директор (завідувач)

 вихователь

 

 

3

 

Проведення «Місячника з цивільного захисту»

 

Вересень жовтень

Директор (завідувач)

вихователь

 

 

4

 

Проведення тижня безпеки з дітьми різновікової групи

 

жовтень

 

квітень

Директор (завідувач)

вихователь

 

 

5

 

Практичне заняття. Надання першої допомоги при нещасних випадках

Жовтень

Директор (завідувач)

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

План графік свят та розваг

 

п/п

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Відповідальні

 

Примітка

1.

Ювілей дитячого садка - «Півстоліття по доріжці крокують в садок ніжки»

 

 

вересень

 

вихователь

 

2.

 

Новорічний карнавал

 

грудень

 

вихователь

 

3.

 

День матері

 

травень

 

вихователь

 

4.

 

Випускне  свято «Прощавай дитячий садок»

 

травень

 

вихователь

 

 

5.

 

Фізкультурні свята

 

3 рази на рік

 

вихователь

 

 

6.

День здоров’я

щомісяця

вихователь

 

 

7.

 

Виховний захід: «Ми – діти України»

 

червень

 

вихователь

 

 

8.

 

День відкритих дверей

 

березень

 

вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-профілактичні заходи

 

 

 

п/п

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Відпові­дальні

 

Примітка

 

1.

 

Лікувально-профілактична робота: поглиблений огляд дітей 3 антропометричними вимірами

 

1 раз у квартал

вихователь

 

 

2.

 

 Контроль за термінами проходження персоналом медичного огляду

 

вересень

Директор

 

(завідувач)

 

-

 

3.

 

Бесіди з батьками: профілактика гострих кишкових та простудних захворювань

 

упродовж

 

року

 

вихователь

 

 

4.

 

Бесіди з вихователем щодо ранкового прийому дітей та ведення відповідних журналів

 

вересень

Директор

 

(завідувач)

 

 

5.

 

Бесіди з помічниками вихователя щодо дотримання належного санітарно- гігієнічного стану приміщення

 

упродовж

 

року

Директор

 

(завідувач)

 

 

6.

 

Бесіди з кухарем: вимоги до збереження продуктів та приготування страв; маркування посуду та санітарні правила миття посуду

 

постійно

Директор

 

(завідувач)

 

 

7.

 

Забезпечувати умови для активної рухової діяльності дітей упродовж дня

 

постійно

 

вихователь

 

 

8.

 

Систематично проводити оздоровчо- загартувальні заходи в використанням сучасних оздоровчих технологій

 

постійно

 

вихователь

 

 

9.

 

Дотримання усіма працівниками закладу правил особистої гігієни

 

постійно

 

всі

 

працівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ ДНЗ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

 

п/п

 

Зміст роботи

 

Термін

 

виконання

 

Відповіда­льні

 

Примітка

 

1.

 

Систематично проводити інструктажі з працівниками ДНЗ.

 

упродовж

 

року

 

завідувач

 

 

2.

 

Планувати та проводити заняття і інші форми роботи за тематикою:

 

-   якщо ти вдома один;

 

-   користування електроприладами;

 

-   поведінка на дорогах;

 

-   поведінка на водоймах;

 

-   отруйні гриби і рослини;

 

-   гігієнічні навички дітей

 

 

1 раз на тиждень

 

 

вихователь

 

 

3.

 

Проводити консультації, батьківські збори щодо попередження дитячого травматизму.

 

упродовж

 

року

 

завідувач,

 

вихователь

 

 

4.

 

Поповнювати інформаційні листи .

 

упродовж

 

року

 

вихователь

 

 

5.

 

Провести тиждень знань правил дорожнього руху «Дорожня грамота»

 

вересень

 

вихователь

 

 

6.

 

Провести день знань з пожежної безпеки «Вогонь не іграшка»

 

Жовтень

 

вихователь

 

 

7.

 

Тиждень безпеки життєдіяльності «Бережи здоров'я змолоду»

квітень

 

вихователь

 

 

8.

 

Провести тиждень знань з цивільного захисту «Майбутнє планети-в наших руках»

 

квітень

 

вихователь

 

 

9.

 

Організувати конкурс малюнків на асфальті: «Світлофор-Всезнайко», «Екскурсія в природу»

 

упродовж

 

року

 

вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Звіт керівника Мітлинецького дошкільного навчального закладу «Калинонька», про свою діяльність

 за 2016-2017 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

2017 р

 

 

 

          Протягом 2016-2017 навчального року навчально-виховна діяльність педагогічного колективу здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про мови», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) .

      Згідно з Конституцією України, керуючись Законом України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» ( ст.9),  всі діти України мають рівні права на здобуття дошкільної освіти.      

         Очолюю дошкільний навчальний  заклад я - Тихонюк Валентина Володимирівна, освіта середня  спеціальна педагогічна, стаж педагогічної роботи - 29  років на  посаді директора (завідувача).

            У  дошкільному навчальному закладі функціонує одна різновікова група  В ній виховується  відповідно до списку і заяв батьків 14 дітей . Дошкільний заклад працює за 9 годинним робочим днем з режимом роботи  (8.00- 17-00.) що відповідає запитам та побажанням батьків    

            Педагогічними кадрами дошкільний заклад забезпечено повністю.  Обслуговуючим персоналом  забезпечено частково.

З метою підвищення якості освіти у  ДНЗ «Калинонька» реалізації стратегії розвитку закладу на 2016-2017 спрямовувала свою діяльність на розв’язання наступних завдань:

 1 Виховання патріотичних почуттів на основі творів   В.О.Сухомлинського.

2. Формування особистості дитини засобами екологічної та трудової діяльності

На базі  дошкільного навчального закладу організували і провели методичне обєднання для вихователів різновікових груп , згідно плану роботи на 2016-2017 н.р.  «Організація освітньо – виховного процесу в різновіковій групі»  на якій розглядалися питання:

1.     Організація навчально – пізнавальної діяльності дітей різновікових груп на заняттях.

2.      Рекомендації щодо планування  на занять  у різновікових групах.

Практично . Інтегроване заняття з пріоритетом логіко – математичних завдань  «У затишній рукавичці » 17.11.2016 р.    Захід сплановано обдумано проведено на належному рівні.

Перевірено стан підготовки дітей старшої групи до шкільного навчання  За результатами перевірки встановлено що 30 % дітей мають високий рівень знань,50% дітей достатній, 20% дитина  середній, 0- низького рівня 

Контролювала перевіряла навчально - виховну роботу з дітьми різновікової групи  надавала пропозиції для покращення роботи вихователя

Для проведення сюжетно рольових ігор виготовили ігри «Магазин», «Зоопарк», «Ферма», розпочали роботу по оформленню міні – музею «Насіння» та міні – музею  «До нас Казка завітала»

        Для батьків було оформлено інформаційний стенд, де було зосереджено інформацію  «Пожежна безпека  під час проведення новорічних свят», «Наше харчування» інформація постійно поновлюється.

Для батьків виготовлено  папку ширму  В.Сухомлинський   про життєвий і творчий шлях видатного педагога. Спільно з дітьми оформлено художні книжки за творами В.Сухомлинського. (художники - оформлювачі діти дитячого садка), в роботі з дітьми використовую твори В.Сухомлинського із збірки «Я розповім вам казку… Філософія для дітей», «Квітка сонця».

 Впровадження інновацій. У роботі з дітьми використовуємо  інновації: методику Л.Шелестової "Розвивальне читання",  розпочали роботу по впровадженню досвіду роботи Л.Шульги «Барвиста радість » по методиці малювання, разом з дітьми обговорюємо і занурюємося в картину.(прислухаємося, вдихаємо повітря, доторкаємося, уявляємо себе в картині), А.С.Дідицька нетрадиційні методи малювання, Безпалько Л.В. «Техніки роботи з папером, що використовують у роботі з дітьми дошкільного віку» Чорна Н.М. «Формування екологічної культури дошкільників», Усенко Л.В. «Нетрадиційна робота з казкою» оздоровчі технології «Кольоротерапія»,  «Казкатерапія», «Піскотерапія»,  «Гімнастика пробудження», «Фізкультхвилинки»,  «Педагогічні ідеї В.Сухомлинського »тощо.

Протягом року спільно з вихователем склали план і було проведено  єдиний день дорожнього руху, місячник цивільного захисту,  «Тижні безпеки дитини», «Тижні безпеки дорожнього руху», другу половину дня з дітьми по самостійній художній діяльності виготовляла вироби із кругів, полосок паперу, штампів  різні квіти оформляли іх в рамочки, вази, прикрашали наші кімнати.

Організовувала постійно діючу  виставку дитячих робіт,  співпрацювала з вихователем над організацією свят та розваг  згідно плану.

         Організувала проведення  свята «Свято нового року», «Мамине свято»  «Випускний бал»та розвага для батьків і дітей «Андріївські вечорниці».

         Організовувала виставки: «Що нам осінь принесла». Вдячна батькам за тісну співпрацю при оформленні виставок: Шикиряві В.В.  Войтенко О. Ф. Жильцові Л.І.,  Гнатюк І .І.Шершун А.М  Роботи естетично оформлені згідно тематики, батьки діти отримували насолоду від краси, творчості, роботи батьків  дітей  з природного матеріалу зберігаються в  куточку природи.

         .

       Проводилася робота із зверненням громадян в зручний для них час. В основному індивідуальні бесіди, консультації.

       Протягом минулого навчального року батькам було запропоновано відвідувати батьківські збори, де виступали директор(завідувач) ДНЗ, вихователь,  згідно плану.

       Навчально-виховний процес здійснюється державною мовою.

        Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану. Завдання, що стояли перед педагогічним колективом у 2016-2017 навчальному році виконано.

         Спільно з вихователем сторожем перевіряли кріплення шкафчиків, території приміщень, що необхідно ремонтували.

         Співпрацювала з депутатом районної ради Рудь Д.І.  Головою с/р Кравчуком А.І. П         придбано принтер, так як старий постійно ломиться, ремонтуємо. Замінено двері на кухню. Спільно з головою с/р  плануємо  проведення  заміни вікон, що значно з економить використання природнього  газу. Спільно з сільською радою активізувала роботу щодо заміни   дверей  на кухню. Відремонтувала  тен бойлера.

Мною оформлено «Колективний договір» де внесно зміни про додаткову оплачувану відпустку  помічнику вихователя за ненормований робочий день.

          Керований мною колектив  приймав активну участь у засіданнях методоб’єднань, семінарів, нарад. Тісно співпрацюю з керівниками Краснопільського, Носовецького дошкільних навчальних закладів, обмін досвідом , консультації, бесіди, тощо.

         В 2016-2017 році посприяла у проходжені курсів і пройшла курсову перепідготовку  при Вінницькій академії неперервної освіти .  для  директора (завідувача) вихователя,  оформила необхідну документацію для атестації педагогічних  працівників, працівники проатестовані ,  займаній посаді відповідають.

У системі проводиться робота з питань наступності дошкільного закладу та школи , укладена угода про спільну освітню діяльність суб’єктів освітнього округу «Просвіта», розроблено план заходів. Організовую взаємовідвідування  вчитель початкових класів Максименко Н.М та Максименко Н.Ф.. Організувала екскурсії до школи,участі в свято першого та  останього дзвоника.  

                Харчування в середньому 18-20   гривень батьківська плата становить  в середньому 7 -8 гривень  один дітодень. Батьки користувачі пільг згідно поданої документації мають  меншу батьківську плату. Проводила роз’яснювальну роботу з батьками  щодо прав користування пільгами. Оформляла відповідну документацію.

Постійно контролювала харчування дітей  спільно з  кухарем обговорювали меню замовляла продукти харчування, поставщиків багато різні : хліб 2 рази на тиждень, продукти соки  крупи 2 рази на місяць , м'ясо ковбаси щотижня. Дезінфікуючими  та миючими засобами   забезпечені.

 Мною вжито всіх необхідних заходів для унеможливлення травматизму дітей,   переглянуто все що наявне в дошкільному закладі відремонтовано штахети  відремонтовано поломаний  шифер  з працівниками проведено позапланові інструктажі, роз’яснювальну роботу з батьками, дітьми щодо унеможливлення дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я дітей, працівників.

 В 2016-2017 н.р. для дитячого садка було придбано за сприяння управління освіти спортивне обладнання (дуги, обручі, скакалки, гімнастичну лаву, тощо), кольоровий телевізор, електропраску, проведено атестацію робочого місця кухаря, для працівників придбано халати (білі, сині.). Отримала медичні препарати першої необхідності, дезінфікуючі та миюч засоби забезпечені повністю.  

 

 

    Всі новини

    Контакти

    Адреса: с.Мітлинці Гайсинського району Вінницької області.

    Тел.: +380933764948

    Email: dnzmitlynci@ukr.net