стратегія розвитку закладу дошкільної освіти

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                            СХВАЛЕНО  

Директор закладу                                                         Загальними зборами трудового

дошкільної освіти                                                         протокол № 3 від 18.12.2019 

 «Калинонька» с.Мітлинці

                       В.В.Тихонюк

 

 

 

 

Стратегія розвитку

 

 Закладу  дошкільної освіти

«Калинонька» с.Мітлинці Кунківської  сільської ради

 

на 2020 - 2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи ЗДО.

Планування розвитку навчальної системи закладу дошкільної освіти до 2025 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед колективом закладу в нових економічних і соціокультурних умовах.

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу закладу, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до зміни зовнішніх умов, прискорює процес оновлення діяльності в ЗДО. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

Стратегія забезпечення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи 

·         реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників освітнього процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти. 

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості закладу дошкільної освіти, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процесу.

 

 

 

 

 

·         Інформаційно-аналітична довідка

про діяльність  закладу  дошкільної освіти «Калинонька» с. Мітлинці Кунківської сільської ради

 

 

Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвих компетенцій вихованців відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 

Пріоритетними напрямами діяльності

закладу дошкільної освіти  є:

 

     ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК:  екологічний.

   1. Формувати в здобувачів дошкільної освіти елементи наукових знань про основні екологічні чинники в розвитку живої природи, очевидні зв’язки і залежності в ній;

   2. Виховувати у дітей діяльну любов до природи, вміння дбати про рослин і тварин, непримириме ставлення до їх безглуздого винищення;

   3. Ознайомлювати малят з перлинами народної творчості, навчати правил поведінки в природі.

4Продовжувати роботу з формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку через систему занять, бесід та дидактичних ігор 

Головним пріоритетом у практиці роботи ЗДО на сучасному етапі є співпраця з родинами вихованців. Педагогічний колектив сприяє підвищенню педагогічної та психологічної компетентності батьків, залучає їх до активної участі у роботі закладу та групи, покращенню розвивального та ігрового середовища.

 

                   Інформація про  заклад дошкільний  освіти:

 

Юридична адреса: 23720 Вінницька область Гайсинський район с.Мітлинці

вул .Т.Г.Шевченко2, електронна пошта :ДНЗ Мітлинці Калинонька dnzmitlynci@ukr.net

 Заклад дошкільної освіти   функціонує  1967 року.

Мова навчання – українська

У 2019/2020 навчальному році буде функціонувати 1 різновікова група

Потужність закладу 20 дітей

 

Кадрове забезпечення  закладу дошкільної освіти

 

Завдання щодо задоволення потреб у догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей здійснює педагогічний колектив та обслуговуючий персонал закладу.

Завідувач 1

Вихователь 1 

Всього педагогічних працівників – 2 осіб.

  Завідувач: Тихонюк Валентина Володимирівна  , освіта базова педагогічна,  стаж педагогічної роботи 29 років, на посаді завідувача  - 29років.

Вихователь Шевчук Меланія Миколаївна категорія спеціаліст базова вища, стаж педагогічної роботи 15 років

 

 

 

Мета.

Забезпечувати розвиток якості дошкільної освіти як найважливішого ресурсу, що забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожної дитини та її майбутнього у всіх сферах життєдіяльності.

Шляхом залучення бюджетних та позабюджетних коштів створити умови для функціонування розвитку дошкільної освіти, яка забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття дошкільної освіти, реалізацію особистісно – орієнтованої моделі, формування життєвої компетентності, базових якостей особистості, розумової, емоційної, соціальної зрілості дошкільника, створення умов для гармонійного розвитку кожної дитини відповідно до її природних задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, удосконалення науково – методичної та функціональної підготовки працівників.

 

Основні завдання стратегії  розвитку:

 

-         забезпечувати максимально сприятливі умови навчання та виховання дітей, створювати безпечні умови для навчання, розвитку і виховання дошкільникі;

-         забезпечувати психолого-педагогічний та медичний супровід організації життєдіяльності дошкільнят в умовах закладу;

-         здійснювати особистісно-орієнтований підхід у становлення особистості дошкільника реалізації його інтелектуальних, культурних і творчих можливостей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм;

-         підвищувати якість та ефективність освітнього процесу шляхом впровадження в практику роботи ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

-         удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах дошкільного закладу, та і в системі підвищення кваліфікації;

-         модернізувати матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти;


 


створювати   оновлене   відповідно   до   вимог   часу   програмнометодичнезабезпечення закладу


-         удосконалювати механізм моніторингу освітнього процесу;

 

-         формувати комплексну національно-орієнтовану систему виховання дітей дошкільного віку;

 

-         забезпечити педагогічне співробітництво зі школою з питань адаптації вихованців закладу до умов навчання в школі;

-забезпечувати тісну співпрацю з родинами вихованців та громадськістю, урізноманітнювати форми спільної роботи;

- забезпечення якісного функціонування освітнього процесу та збереження здоров’я дітей шляхом оновлення навчально-методичної та матеріально технічної бази закладу освіти.


                   Визначення компонентів

                           внутрішньої системи забезпечення якості

освітньої діяльності та якості освіти закладу:

Для виконання завдань, визначених стратегією розвитку, визначено чотири основних напрямів розвитку, що відображені у розділах:

Формування іміджу сучасного закладу освіти:

-                 комфорт та безпечні умови;

-                 освітнє середовище закладу освіти вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації;

-                 розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище.

Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти:

-                 моніторинг

                          Система педагогічної діяльності:

-               кадрове забезпечення закладу освіти;

-                 підвищення рівня компетенції

Система управлінської діяльності:

-                 стратегія і планування в ЗДО

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми:

 --бюджетне фінансування:

 --позабюджетне фінансування;

 

Очікувані результати:

 

-раціональне використання інноваційних педагогічних технологій, методик, програм, розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;

-підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

-систематичне включення ІКТ в освітній процес ЗДО;

-модернізація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

-активна участь громадськості та батьків у формування освітнього простору ЗДО;

-формування у дошкільників вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;

-ціннісне ставлення дошкільників до природи, культури, соціуму, високий рівень морально-духовного розвитку;

     -сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я

-підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників, зміна якісного складу за освітою та за кваліфікаційними категоріями;

 


                                         Шляхи реалізації стратегії розвитку

Формування іміджу сучасного закладу освіти

     Освітнє середовище забезпечує комфортні та безпечні умови навчання та праці

-    зробити дизайн освітнього середовища закладу освіти функціональним, який дозволяє максимально ефективно використовувати приміщення та територію закладу в освітньому процесі;

-створювати безпечні умови для перебування вихованців та працівників в закладі дошкільної освіти;

                  - проводити роботу щодо профілактики та запобіганню дитячого травматизму;

-   навчати дітей правилам та нормам безпечної поведінки у довкіллі;

-   дотримуватись вимог санітарно-гігієнічних правил і норм;

-  створювати умови для здорового харчування;

-                                   створювати умови для безпечного використання мережі Інтернет.

№ з/п

 

Зміст заходів

Термін

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в закладі

2019-2025

Педагогічні

 

освіти  для  догляду,  виховання,  навчання  та  розвитку

 

працівники

 

дітей

 

 

 

1.2.

Забезпечити розробку і виконання закладом освіти

2019-2025

Завідувач

 

комплекс заходів з охорони праці та правил безпеки.

 

 

1.3.

Проводити

навчання  працівників  з  охорони  праці  та

2019-2025

Завідувач

 

безпеки  життєдіяльності  відповідальних  з  технічний

 

 

 

стан,  безпечну  та  економічну  експлуатацію  теплового

 

 

 

господарства

 

 

1.4.

Щорічно  проводити  перевірку  захисного  заземлення,

2019-2025

Завідувач

 

опору ізоляції, засобів індивідуального захисту

 

 

 

 

 

1.5.

Встановити  в приміщеннях ЗДО протипожежну

2019-2025

Завідувач

 

сигналізацію.

 

 

1.6.

Щорічно   проводити   повірку,   перезарядку   засобів

2019-2025

Завідувач

 

пожежогасіння.

 

 

1.7.

Здійснювати санітарно-технічну розчистку

2019-2025

Завідувач

 

зелених насаджень та зрізування аварійних дерев

 

 

1.8.

Проводити профілактичні бесіди з безпеки

2019-2025

Педагогічні

 

життєдіяльності.

 

працівники

1.9.

Проводити атестацію робочих місць за умовами

2019-2025

Відповідальні особи

 

праці (1 раз на п’ять років)

 

 

1.10.

Забезпечити проведення планових медичних

2019-2025

Завідувач

 

профілактичних оглядів працівників закладу.

 

 

1.11.

Проводити

тематичні  тижні  знань  безпеки

2019-2025

Вихователь -

 

життєдіяльності та безпеки дитини

 

 

1.12.

Працювати

над  створенням  здоров’язбережувального

2019-2025

Всі учасники

 

середовища в закладі дошкільної освіти.

 

освітнього процесу

 


Освітнє середовище закладу освіти

 вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації

 

Мета:

Створення психологічно-комфортного середовища для вихованців, їхніх батьків та педагогічних працівників та організовувати освітній процес на принципах партнерства, взаємодії та недискримінації.

Зміст заходів

Термін

 

з/п

 

виконання

Виконавець

2.1.

Оприлюднювати правила поведінки учасників освітнього процесу,

2019-2025

Всі учасники

 

що забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності,

 

освітнього

 

прав і свобод людини

 

процесу

2.2.

Організовувати  роботу психологічної служби, у тому числі для

2019-2025

Психолог ЗДО

 

психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які

 

 

 

вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу,

 

 

 

іншого насильства

 

 

2.3.

Взаємодіяти з органами та службами щодо захисту прав дітей,

2019-2025

Завідувач,

 

правоохоронними органами, у тому числі залучає їх до заходів із

 

вихователь -

 

запобігання булінгу, іншому насильству

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інклюзивне, розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище

 Мета:

-       забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти;

-   забезпечення підготовки дітей до подальшого успішного навчання в школі;

 

-   збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку;

 

-       формування свідомого ставлення до власного здоров’я;

урізноманітнення форм спільної роботи з батьками

-   

 

№ з/п

 

Зміст заходів

 

Термін

 

 

 

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Забезпечувати   реалізацію   Закону   України   «Про

дошкільну освіту» у частинізабезпечення обов’язковості  здобуття дошкільної освіти  дітьми

п’ятирічного віку.  Здійснювати зарахування дітей до

закладу  освіти   відповідно   до   «Загальнодержавної

електронної реєстрації дітей».

2019-2025

Всі учасники

 

 

освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Створити належні умови для обов’язкового здобуття

2019-2025

Завідувач

 

дітьми 5-річного віку дошкільної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Забезпечувати  системну  організаційно-методичну  та роз’яснювальну   роботу   серед   працівників   щодо забезпечення  права  на  освіту  дітям  з  особливими потребами.

2019-2025

Завідувач, вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Впровадження  інклюзивної  освіти  в  заклад  освіти.

2019-2025

Всі учасники

 

Розвивати зв’язок з родинами вихованців з особливими освітніми потребами, залучатиїх до команди фахівців з  розроблення  індивідуальної

 

освітнього процесу

 

 

 


 

програми  розвитку  та іншої необхідної підтримки під час навчання.

 

 

 

 

 

1.5.

Підтримувати    зв’язки    з    інклюзивно-ресурсним

2019-2025

Завідувач, вихователь

 

центром,  залучаючи  його  фахівців  до  розроблення

 

 

 

індивідуальних   програм   розвитку,   консультацій

 

 

 

педагогів  закладу  для  надання  якісного  психолого-

 

 

 

педагогічного супроводу учнів в освітньому процесі.

 

 

1.6.

Забезпечити  умови  ефективної  реалізації  Базового

компоненту дошкільної освіти

2019-2025

Всі учасники

 

 

освітнього процесу

1.7.

Впроваджувати   в   освітній   процес   інноваційні

педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

2019-2025

Педагогічні

 

 

працівники

1.8.

Впроваджувати в педагогічний процес

 здоров’язберігаючі    технології    соціально-оздоровчі

проекти.

2019-2025

Педагогічні

 

 

працівники

 

 

 

1.9.

Забезпечувати

належний

стан

медичного

2019- 2025

Педагогічні

 

обслуговування дітей.

 

 

 

 

 

працівники

1.10.

Оновити систему оздоровчих заходів, які проводяться

2019-2025

Завідувач

 

в умовах ЗДО

 

 

 

 

 

 

 

1.11.

Забезпечувати раціональне, збалансоване харчування

дітей   в   дошкільному   закладі   з   дотриманням

натуральних норм харчування та врахування віку та

типу груп.

2019-2025

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.

Здійснювати контроль за якістю харчування  

.

2019-2025

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.

Забезпечити харчування дітям пільгових категорій.

2019-2025

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти

Мета:

Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

№ з/п

Зміст заходів

Термін

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Здійснювати аналіз результатів і динаміки навчальних

2019-2025

Всі учасники

 

досягнень вихованців

 

освітнього процесу

1.2.

Оцінювати навчальні досягнення вихованців з метою

2019-2025

Всі учасники

 

виявлення творчих та обдарованих дітей

 

освітнього процесу


 Система педагогічної діяльності

 

Кадрове забезпечення закладу освіти

Мета:

-       оптимізація кадрового забезпечення закладу дошкільної освіти;

-   оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників;

-     підготовка та підтримка компетентного педагога

№ з/п

 

Зміст заходів

 

Термін

 

 

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Формувати  штат  закладу,  залучаючи  кваліфікованих

2019

Завідувач

 

педагогічних  та  інших  працівників  відповідно  до

 

 

 

штатного розпису та освітньої програми

 

 

 

1.2.

Забезпечити

100%

володіння

педагогічними

2019-2025

 

 

працівниками

ЗДО

інноваційних

технологій   та

 

 

 

впровадження їх в освітній процес.

 

 педагогічні

 

 

працівники

 

 

 

 

 

 

1.3.

Здійснювати

атестацію   педагогічних   працівників

2019-2025

 

 

відповідно до Типового положення про атестацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 педагогічні

 

 

 

 

 

 

працівники

1.4.

Використовувати педагогічними працівниками

новітніх  освітніх  технологій  та  форм  організації

освітнього   процесу,   спрямовані   на   формування

ключових   компетенцій   і   наскрізних   умінь

вихованців відповідно до освітньої програми.

2019-2025

 

 

 

 

 

 

 педагогічні

 

 

працівники

 

 

 

1.5.

Брати участь у конкурсах фахової майстерності серед

2019-2025

 

 

педагогічних працівників навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогічні

 

 

 

 

 

 

працівники

1.7.

Забезпечувати

 

обов’язкове

проходження

2019-2025

 

 

педагогічними

працівниками   закладу

курсової

 

 

 

підготовки  у між  атестаційний  період  відповідно  до

 

 педагогічні

 

перспективного плану.

 

 

працівники

1.8.

Мотивувати  працівників  до  якісної  роботи,  через

2019-2025

 

 

систему  матеріального  та  морального  заохочення,  у

 

 

 

тому числі педагогічних працівників до саморозвитку,

 

 педагогічні

 

здійснення методичної ,інноваційної ,дослідно-

 

працівники

 

експериментальної роботи

 

 

 


Постійне підвищення рівня професійної компетентності

 

та майстерності педагогічних працівників

 

Мета:

 

-  створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, творчої ініціативи та самовдосконалення педагогічних працівників;

 

-   надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо організації освітньої роботи з дошкільниками;

 

-   навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;

-впровадження інноваційних методик, технологій, програм в практику роботи з

 

метою забезпечення ефективності освітнього процесу

 

№ з/п

 

Зміст заходів

 

Термін

 

 

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Впроваджувати

систему

методичних

заходів,

2019-2025

 

 

 

 

 

спрямованих на розвиток професійної компетентності,

 

 педагогічні

 

творчих можливостей педагогів.

 

 

працівники

1.2.

Створювати умови для систематичного поповнення та

2019-2025

Завідувач, вихователь

 

використання  педагогічними

працівниками

закладу

 

 

 

методичного фонду літератури, методичних матеріалів,

 

 

 

інтернет-ресурсу.

 

 

 

 

 

1.3.

Залучати  педагогів  до  вивчення  та  впровадження

2019-2025

Завідувач, вихователь

 

інноваційних    педагогічних    технологій,   методик,

 

 

 

програм.

 

 

 

 

 

1.4.

Забезпечувати  якісний  моніторинг  стану  освітньої

2019-2025

Всі учасники

 

діяльності педагогічних працівників.

 

 

освітнього процесу

1.5.

Постійно оновлювати відповідно до сучасних

2019-2025

Педагогічні

 

вимог навчально-методичне забезпечення

 

працівники

 

освітнього процесу.

 

 

 

 


            Система управлінської діяльності.

     стратегія і планування в ЗДО

 

Мета:

 

створити та підтримувати атмосферу довіри, інформаційної прозорості, конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою.

№ з/п

 

 

Зміст заходів

 

 

 

Термін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Здійснювати  річне  планування  та  відстеження  його

2019-2025

Завідувач,

 

результативності відповідно до стратегії розвитку та з

 

вихователь

 

урахуванням освітньої програми закладу

 

 

 

 

1.2.

Щорічно здійснювати самооцінювання якості освітньої

2019-2025

Завідувач

 

діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Розподілити

обов’язки та повноваження між

2019-2025

Завідувач

 

адміністрацією   закладу   освіти   для   забезпечення

 

 

 

ефективного

управління

закладом

освіти

та

 

 

 

вдосконалення якості освітньої діяльності.

 

 

 

1.4.

Утримувати у належному стані будівлі,

приміщення,

2019-2025

 завідувача

 

обладнання закладу освіти

 

 

 

 

 

 

1.5.

Створити

у

закладі

систему

інформаційного

2019-2025

Завідувач

 

забезпечення

тому

числі

 

електронний

 

 

 

документообіг)  та  автоматизоване  середовище  для

 

 

 

роботи з даними.

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Сприяти   та   забезпечувати   необхідні   умови   для

2019-2025

Завідувач

 

діяльності

 

різноманітних

форм

 

громадського

 

 

 

самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Створити

умови    для    формування    відкритого

2019-2025

Завідувач

 

освітнього  середовища  через  залучення  учасників

 

 

 

освітнього   процесу   до   різноманітних   суспільно-

 

 

 

значущих  заходів  поза  межами  закладу

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Створити

психологічно  комфортне

середовище

яке

2019-2025

Завідувач

 

забезпечує

 

конструктивне

спілкування   учасників

 

 

 

освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної

 

 

 

довіри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.

Оприлюднювати інформацію про свою діяльність на

2019-2025

Завідувач

 

відкритих загальнодоступних ресурсах

 

 

 

 

    Всі новини

    Контакти

    Адреса: с.Мітлинці Гайсинського району Вінницької області.

    Тел.: +380933764948

    Email: dnzmitlynci@ukr.net